Pet Ciljev

Krepitev alpske zavesti

Alpsko mesto leta je del Alp in s tem tudi del tega dragocenega življenjskega, kulturnega in naravnega prostora sredi Evrope. Alpsko mesto leta se zaveda svoje posebne odgovornosti, ki jo ima pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine, ter si prizadeva za njen trajnostni razvoj.

Zagotavljanje aktivne udeležbe prebivalstva

Prireditve in dejavnosti, ki potekajo v okviru alpskega mesta leta, so javne. Vse zainteresirane osebe in združenja (npr. na področju obrti, umetnosti in ekologije) pri projektu lahko sodelujejo oz. naj bi sodelovale s svojimi projekti. Otrokom in mladim se kot bodočim odraslim zagotovi možnost za svobodno oblikovanje in izražanje svojih želja in interesov.

Povezovanje z drugimi območji

Mesta gradijo mostove: povezujejo se tako s sosednjimi regijami kakor tudi z oddaljenimi območji izven območja Alp. Alpsko mesto leta povezuje svoje funkcije in vzajemne odnose s posameznimi regijami ter pri tem išče konkretne možnosti za sklepanje "novega partnerskega sodelovanja" med mestom in podeželjem.

Oblikovanje prihodnosti v smislu trajnostnega razvoja

Alpsko mesto leta priznava temeljna načela Alpske konvencije, tj. zasnovo trajnostnega razvoja na območju Alp. Alpsko mesto leta se zavezuje, da bo na čimveč od dvanajstih področij delovanja Alpske konvencije (npr. energija, promet, kultura, varstvo narave) razvijalo in v praksi tudi uveljavljalo konkretne in inovativne ukrepe za njeno uresničevanje.

Širjenje stikov in sodelovanja

Alpsko mesto leta razvija in utrjuje tesne stike z drugimi mesti na območju Alp zaradi izmenjave izkušenj in oblikovanja skupnih interesov. Alpsko mesto leta v naslednjem letu posveča posebno pozornost sodelovanju z mesti izven območja Alp, zlasti s partnerskimi mesti.