Poziv k novemu načinu sobivanja mest in gorskih območij

V okviru občnega zbora društva Alpsko mesto leta je 17. maja v Cuneu potekala javna razprava o novih odnosih med urbanimi in podeželskimi območji. Na dogodku so bile izpostavljene različne dimenzije in premisleki v zvezi s to temo. Referenti so razpravljali o nujnih družbenih izzivih, kot so podnebne spremembe, vloga mest in gorskih območij ter ovrednotenje alpskih virov.

V dvorani Fondazione CRC se je zbralo približno 50 ljudi, ki so prisluhnili prispevkom strokovnjakov o strategijah upravljanja, novem podjetništvu v gorskih regijah, ustvarjanju vrednosti iz ekosistemskih virov in prihodnosti turizma.

Novo upravljanje v Alpah

Gianluca Cepollaro, izvršni direktor STEP (Scuola per il governo el Territorio e del Paesaggio) in namestnik izvršnega direktorja Trentinske šole za management, je v svojem prispevku pojasnil, da se gorska območja soočajo z velikimi izzivi, kot so podnebne spremembe, uporaba virov, zagotavljanje storitev in kakovost življenja. Ti izzivi zahtevajo nove strategije za oblikovanje zavezništev, ki združujejo različne teme in ravni. Na primer kolektivno učenje in ustvarjalnost, ki sta temeljnega pomena za razvoj vizij, okolja, gospodarstva in socialne kohezije. Cepollaro je govoril tudi o Troxlerjevem učinku, pri katerem lahko osredotočenost na središče zamegli pogled na okolico. Ravno zato so po  njegovem mnenju tako zelo pomembni spodbujanje talentov, odprti dialog, izmenjava izkušenj in mrežno razmišljanje. (> www.tsm.tn.it/territorio-paesaggio-cultura)

Presentazione [it]

Novo podjetništvo v gorskih regijah

Mariolina Pianezzola (LAG Tradizione delle Terre Occitane) je spregovorila o 14 piemontskih lokalnih akcijskih skupinah (LAS), ki spodbujajo gospodarsko in socialno oživitev podeželskih območij. Skupine so skupaj z lokalnimi javnimi in zasebnimi zainteresiranimi deležniki pripravile strategije s pristopom od spodaj navzgor. V prvi fazi projekta je bilo več kot 9 milijonov evrov namenjenih za projekte podjetništva, dobavne verige in mreženje ter ukrepe združenj, občin in parkov. Od leta 2023 je bilo pri razvoju novih strategij podprtih približno 180 podjetij s področja kmetijstva, obrti, turizma in trgovine, tako na primer pri ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam, spodbujanje biotske raznovrstnosti, oživljanje skupnosti ter povečanje kulturne in turistične privlačnosti. Pianezzola je izpostavila potrebo po sodelovanju s podjetji ter povezavo med proizvajalci in turističnimi storitvami. (> www.tradizioneterreoccitane.com)

Presentazione [en]

FuTurizem: proti turistični monokulturi

Tematiko turizma je poglobljeno obravnaval hotelir in avtor Michil Costa. Zavzel se je za nov pomen turizma, proti industrializaciji in za kulturo gostoljubja, ki temelji na skupnem dobrem, trajnosti in človečnosti. Costa je pojasnil, da množični turizem pušča negativne sledi in da turistična industrija trpi zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Ker politiki ne zagotavljajo zadostne podpore, morajo podjetja sama usposabljati zaposlene,. Prav tako je zaradi vse večjega števila obiskovalcev iz Kitajske in Indije potrebno izvajati ukrepe za usmerjanje obiskovalcev. Pri tem bi lahko pomagala uporaba aplikacij, Costa pa poziva tudi k večjemu sodelovanju in vključevanju domačinov. „Pristna gostoljubnost in trajnostni odnosi so ključ do rešitve težav v alpskem turizmu,“ je prepričan Michil Costa. (> www.michilcosta.com)

Gozd kot ekosistemska storitev

Susanna Longo (Finpiemonte) in Fabio Petrella (IPLA – Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente) sta predstavila projekt „Forest EcoValue“, ki ga sofinancira program Interreg Alpine Space. Projekt je za pilotno regijo izbral dolino Valle Tanaro in analizira ekološko in ekonomsko vrednost gozdov, s ciljem spodbuditi njihovo trajnostno rabo in ohranjanje. Cilj projekta je bolje razumeti in ovrednotiti številne koristi, ki jih ponujajo gozdovi, kot na primer čist zrak, voda, biotska raznovrstnost in možnosti za rekreacijo. Na ta način želi projekt informirati in motivirati nosilce odločanja in javnost glede zaščite gozdov in trajnostnega gospodarjenja z njimi. (> www.alpine-space.eu/project/forest-ecovalue)

Presentazione Longo [en]
Presentazione Petrella [en]

Strategije za sodelovanje

Loris Servillo in Antonio de Rossi s Politehniške fakultete v Torinu sta stopila na oder za zaključno predstavitev. Govorila sta o projektu „Mezzaluna“, ki se izvaja skupaj z mestom Cuneo in se osredotoča na sodelovanje med mesti in njihovo okolico. Mestna svetnica Sara Tomatis dodaja: „Eden od korakov je ‚Carovana dei Giovani‘, delovna skupina mladih, ki živijo v petih okoliških dolinah. Ti se vozijo v mesta – na študij ali na delo – in kartirajo svoje gibanje. Tako bolje razumemo potrebe in možnosti, kar nam omogoča sprejemanje boljših političnih odločitev. Pomembno je, da mesta in doline delujejo v sinergiji.“

Presentazione [en]